›› Measurement unit: qian

Full name: qian [China]

Category type: weight

Scale factor: 0.005


›› SI unit: kilogram

The SI base unit for mass is the kilogram. The SI derived unit for weight or force is the newton.
1 kilogram is equal to 200 qian.


›› Convert qian to another unit

Convert qian to  

Valid units must be of the weight type.
You can use this form to select from known units:

Convert qian to  


›› Sample conversions: qian

qian to gros
qian to kiloton [short, US]
qian to oncia [Italy]
qian to mic
qian to tetradrachm [Hebrew]
qian to candy [India]
qian to hundredweight [long, UK]
qian to uncia [Rome]
qian to seer [Pakistan]
qian to quintal [metric]