›› Measurement unit: denaro

Full name: denaro [Italy]

Category type: weight

Scale factor: 0.0011


›› SI unit: kilogram

The SI base unit for mass is the kilogram. The SI derived unit for weight or force is the newton.
1 kilogram is equal to 909.09090909091 denaro.


›› Convert denaro to another unit

Convert denaro to  

Valid units must be of the weight type.
You can use this form to select from known units:

Convert denaro to  


›› Sample conversions: denaro

denaro to bale [UK]
denaro to femtogram
denaro to newton
denaro to carat [international]
denaro to maund [India]
denaro to marc [France]
denaro to quarter (ton) [US]
denaro to technische mass einheit (TME)
denaro to dekatonne
denaro to dalton